Příspěvek na bydlení

Kdo má na příspěvek nárok?

Nárok na dávku má nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu.

Komu je příspěvek určen?

Rodinám nebo jednotlivci s nízkými příjmy, ze kterých hradí náklady na bydlení. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Kdy vzniká nárok?

Pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30% příjmů všech členů domácnosti a zároveň je těchto 30% nižší než tzv. normativní náklady, které stanoví zákon o státní sociální podpoře. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se zohledňují náklady na bydlení zaplacené v předchozím kalendářním čtvrtletí. Výši příspěvku si lze orientačně vypočítat na www.kurzy.cz/kalkulacka/prispevek-na-bydleni

Co znamenají normativní náklady na bydlení?

Využívají se pro určení maximální výše příspěvku na bydlení. Vyjadřují zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení v souvislosti s velikostí obce a počtem členů domácnosti. Pro nájemní bydlení jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií, včetně částky za bydlení.

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné v roce 2018:

Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000-99 999
obyvatel
10 000-49 999
obyvatel
do 9 999 obyvatel
1 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844
2 11 186 8 938 8 530 7 308 7 046
3 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702
4 a více 18 827 15 282 14 639 12 712 12 299

Které náklady na bydlení se pro přiznání příspěvku na bydlení posuzují?

Rozhodné jsou všechny náklady na bydlení (včetně nájemného a plateb za služby spojené s užíváním bytu nebo za energie) zaplacené v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Upozornění: Pokud nájemník nehradí řádně a včas nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytu, může mu být výše příspěvku na bydlení snížena nebo mu nárok na tuto dávku zcela zanikne.

Které příjmy se pro přiznání příspěvku na bydlení posuzují?

Rozhodné jsou všechny příjmy společně posuzovaných osob, tzn. těch, které mají v předmětném bytě trvalé bydliště.

Kde a jak žádat příspěvek na bydlení?

Žádosti vyřizuje Úřad práce České republiky – referáty nepojistných sociálních dávek podle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřední hodiny:
Po a St 8:00 - 17:00 hod.
Út a Čt 8:00 - 11:00 hod.

Které doklady je nutné k žádosti o příspěvek na bydlení doložit?

Jaké jsou podmínky pro zasílání dávek na bydlení přímo na bankovní účet pronajímatele?

V případě, že pobíráte dávky na bydlení, je možné požádat úřad práce, aby tyto dávky posílal přímo na bankovní účet pronajímatele. Ve Vaší žádosti o přiznání některé z dávek uvedete:

Je nutné uvádět vždy oba údaje a věnovat jim pozornost, aby finanční prostředky mohly být řádně připsány na Vaši kartu úhrad. V případě neuvedení variabilního symbolu (systémového čísla) je složité platbu identifikovat.

Tento způsob úhrady předpisu nájmu je pro příjemce dávky ekonomicky výhodnější (nehradí se poplatky z odeslané platby). Zároveň se zkracuje doba od přiznání dávky k připsání na kartu úhrad nájemce.

Užitečné odkazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/
Pracoviště úřadu práce: www.portal.mpsv.cz/upcr
Platné formuláře žádostí o dávky: www.portal.mpsv.cz/forms
Informace „sociální tematika: www.portal.mpsv.cz/soc
Sdružení nájemníků: www.sons.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mvcr.cz